Stiftelsen Karin och Hjalmar Tornblads fond

Ansökningsformulär »

Stipendier kan sökas vart femte år (2017 osv)

Läs Bestämmelser för Sällskapets stipendier först!

Stiftelsen Karin och Hjalmar Tornblads fond avser arbeten inom det humanistiska ämnesområdet.

Till ansökan fogas ett forskningsprogram (1-2 A-4 sidor), ett kort curriculum vitae och en meritförteckning (akademiska meriter).

Ansökningar från doktorander skall åtföljas av handledarintyg, som ger en redogörelse för i vilken takt forskningsarbetet fortskrider. Intyget skall innehålla en värdering av den sökande och vara personligen undertecknat av handledaren. Som postdoktor skall tydligt anges typ av tjänst, förordnandetid, när förordnandetiden börjar respektive slutar, förordnandestöd (hur ett förordnande är finansierat), arbetsplats, om man är postdoktor på samma ställe eller ej där man tidigare disputerat, om man ingår i forskargrupp och vilken forskargrupp det är, eller leder egen grupp. Om man ingår i forskargrupp skall bifogas ett intyg från forskargruppledaren, personligen undertecknat av denne, och som beskriver den sökandes arbeten och arbetsinsatser.

Ansökningar, sorterade, häftade (använd inte gem) i fyra exemplar, skall vara Fysiografiska Sällskapet till handa senast den 26 september under adress Stortorget 6, 222 23 Lund.

Eventuell stipendieberättelse ska skickas separat, och får inte lämnas med ansökan. Inga medel kommer att tilldelas sökande som inte godtagbart redovisat tidigare erhållet anslag.

Anslutna ansökningsformulär skall användas.