Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Bestämmelser för sällskapets stipendier

Allmänna anvisningar

 1. Det är en skyldighet för varje sökande och även handledare att noga ta del av nedanstående anvisningar och vad som anges i "Ansökningsråd".
 2. I ansökningsformuläret skall samtliga rutor vara ifyllda. Ofullständigt ifylld ansökan kan ej registreras.
 3. Konfidentiella ansökningar behandlas ej.
 4. Anslag att utnyttjas till lönemedel och lokalhyror i vilken form det vara må beviljas ej. Ansökan som i någon form äskar medel för lön, stipendier, lokalhyror, etc., kommer därför inte i sin helhet att tas upp till behandling.
 5. Medel ges ej till resor eller undersökningar etc. som redan påbörjats eller företagits, ej heller till kurser vare sig på grund- eller doktorandnivå.
 6. Ansökan om forskningsstipendium skall innehålla en tydlig specificering över vad som sökes. Medel kan tilldelas för drift av projekt där varje huvudpost i projektet skall tydligt specificeras. Medel för drift kan tilldelas för förbrukningsmaterial, försöksdjur, kostnader för specialundersökningar och resor till speciallaboratorier, kostnader för databehandling, kostnader i samband med fältarbeten. Traktamenten i samband med resor kan delas ut om beloppet är skäligt, och skall avse levnadsomkostnader som måltider i samband med resa. Ansökan utan tydlig specificering av äskade medel, såsom innehållande ospecificerad post för ”indirekta kostnader” kommer därför inte tas upp till behandling. Kostnader för moms skall ingå i varje äskad post och skall ej äskas separat. 
 7. Medel ges inte till ospecificerade ansökningar som avser generellt stöd till en person, forskargrupp, avdelning eller liknande. Ansökningarna skall inges av en forskare/forskarstuderande och gälla ett väl definierat projekt.
 8. Ansökningsformulär knutna till fonderna skall användas. 
 9. Handledarintyg för doktorander kräves och skall vara personligen undertecknat av vederbörande huvudhandledare. Ansökningar som saknar nämnda krav behandlas ej. Beträffande intygens utformning, se PM för handledare för doktorander.
 10. Senast två år efter ansökningsdatum skall stipendieberättelse inlämnas för beviljat projekt. OBS! Verifikationer, såsom kvitton, faktura, kontoutdrag etc., krävs vid redovisningen.
 11. Några fonder har krav om "forskning knuten till Lunds universitet". Det gäller den sökande forskaren och för forskarstuderande där doktoranden är registrerad. Ytterligare anvisningar, specifika för de olika fonderna, finns under respektive fond. För den som så önskar finns anvisningar om utformning av curriculum vitae under rubriken Ansökningsråd.
 12. För dyrare apparater skall i förekommande fall, annan kompletterande finansiering uppges och offert bifogas, jämte tydlig motivering till äskandet. Apparater som beräknas komma till vidsträckt användning prioriteras.
 13. Avser ansökan forskningsvistelse vid annan institution skall forskningsprogram åtföljas av inbjudan att arbeta vid den utländska institutionen.
 14. Medelstilldelningen riktar sig i första hand till forskarstuderande doktorander (som skall vara antagna) och yngre disputerade forskare. Emeriti kan erhålla forskningsstöd med beaktande av tillämpliga punkter och med sedvanliga krav på publicering.
  Som yngre disputerad forskare skall anges typ av tjänst, förordnandetid på denna tjänst och hur tjänsten är finansierad. En yngre disputerad forskare skall tydligt ange om man är kvar eller ej på det ställe där man tidigare har disputerat, och om man leder egen grupp. En yngre disputerad forskare skall också själv beskriva sin verksamhet, och hur denna är relaterad till en forskargruppsledares och en forskargrupps verksamhet. Beskrivningen skall också ange vad vederbörande vill uppnå med sitt projekt, och hur detta skiljer sig från tidigare avhandlingsarbete.  Beskrivningen skall omfatta högst 500 ord, och skall vara undertecknad av den sökande.
  För forskarstuderande/doktorander skall anges tidpunkten för antagning till forskarstudier och handledarens namn och adresser. I handledarintyget skall tydligt redogöras i vilken takt forskningsarbetet fortskrider och var (början, mitten eller slutet) vederbörande befinner sig i sin doktorandtid.
 15. Utländska ledamöter i Fysiografiska Sällskapet, verksamma i Sverige, är berättigade att söka ur Sällskapets fonder (stiftelser).
 16. Upp till 300.000:- är ett rimligt belopp att söka beträffande våra forskningsstipendier.
 17. Angående overheadpåslag
  Anslag för apparatur (utrustning överstigande 25.000:- exkl. moms) och för resor (avseende endast resor/konferensresor) skall ej belastas med overheadpåslag.
  För anslag beviljade under kategorin ”Forskningsstipendier” gäller följande: Anslag som enbart avser resa/konferensresa skall betraktas som resestipendium och skall ej belastas med overheadpåslag. På kostnader för drift (se punkt 6 vad som kan betecknas som drift) medgives ett OH-påslag om högst 15 % - detta uträknas automatiskt i den elektroniska ansökningsblanketten. Påslaget om högst 15 % grundar sig på beslut tagna i Sällskapets styrelse, och från vilket Sällskapet inte gör några undantag. 
 18. För erhållna medel se bestämmelser för erhållet stipendium i rutan ovan.