Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Ansökningsråd

Nedan följer råd som skall underlätta skrivandet och bedömningen av ansökan.

  • Det är önskvärt att den populärvetenskapliga sammanfattningen är skriven på svenska 
  • Handledarens yttrande bör utformas enligt "PM för handledare". Handledarintyg skall vara personligen undertecknat av vederbörande huvudhandledare. Ansökan som saknar dylikt undertecknande behandlas ej
  • Annan finansiering till det sökta ändamålet skall anges
  • Beträffande resor: Kom ihåg att tala om NÄR resan skall företas och VART den går. Sökandens bidrag (muntligt eller posterpresentation) till mötet skall bifogas och BESKED SKALL LÄMNAS OM DET ÄR ANTAGET. Alla vet att det är nyttigt att komma ut och träffa forskarkollegor så det behöver inte nämnas. Koncentrera dig på andra skäl för resan.

Curriculum vitae

Ett viktigt dokument är curriculum vitae. Curriculum vitae betyder ungefär levnadsbana och är i stort sett en kronologisk redogörelse för vad man sysslat med under åren som gått, t ex arbete, utbildning, kurser, barnledighet.
Ett curriculum vitae bör innehålla
Namn och titel; tilltalsnamn understruket
Födelsetid (personnummer)
Kön
Nationalitet
Civilstånd
Barn
Adresser: post- och e-postadresser till bostad och arbete

En del av dessa uppgifter kan förefalla onödiga. Det finns emellertid donationer, som stipulerar krav på ålder, nationalitet etc.

En kronologisk redogörelse för levnadsloppet med tidsangivelser behöver, för våra behov, inte sträcka sig längre tillbaka i tiden än tiden för studentexamen och kan samlas underrubriker som t ex utbildning och längre anställningar. Kortare anställningar t ex sommarvikariat kan anges summariskt. Det är viktigt att redogörelsen avslutas med nuvarande anställning, när den började och när anställningen upphör. Som postdoktor skall anges typ av tjänst, förordnandestöd (hur ett förordnande är finansierat), om man ingår i forskargrupp eller leder egen grupp, om man är postdoktor på samma ställe, eller ej, där man tidigare disputerat.

För forskarstuderande skall anges tidpunkten för antagning till forskarstudier och handledarens namn och adresser. Det skall i handledarintyget anges hurvida vederbörande befinner sig i början eller i slutet av sin doktorandtid.

I Curriculum vitae ska också ingå förteckning över

  • publicerade originalartiklar, elektroniska eller tryckta, i tidskrifter med refereesystem. Artiklar i press kan föras hit. Konferensartiklar skall för att räknas hit vara publicerade i "proceedings" med refereesystem. För varje artikel skall uppges författare, tidskriftens titel, volym och sidor.
  • manuskript insända för publicering men ännu ej antagna.
  • övrig publicering t.ex. populärvetenskap, sammanställningar och böcker.
  • abstracts vid konferenser.

Man kan också kort nämna andra förtjänster t.ex. undervisning, priser, hedrande uppdrag och stöd från råd och fonder.

Utlandsvistelse av betydelse för ansökan kan anges här, t ex fältarbeten eller längre vistelser i andra vetenskapliga laboratorier och postdoc-vistelser.

Finansiering av det sökta projektet

Råd och bestämmelser vad som härvid gäller finns beskrivet i "Bestämmelser för Sällskapets stipendier". Läs noga igenom dessa!