Per-Eric och Ulla Schybergs stiftelse

Ansökningsformulär (stänger 15 mars 2024) »

En gång per år

Läs Bestämmelser för Sällskapets stipendier först!

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning företrädesvis inom det medicinska och biokemiska området, och den sökande skall vara knuten till Lunds universitet. Medel skall utdelas som stöd för planerad eller pågående forskning. Forskningsstöd utgår till en eller ett fåtal unga forskare, (max 10 år efter disputation) som befinner sig i en postdoktoral period och som bygger en egen självständig forskargrupp. För att stimulera mångfald inom forskningen prioriteras grupper som ej är knutna till stora nätverk. Ansökan bör ligga i storleksordningen 300.000 - 400.000 kr. Hinder föreligger ej att bidrag utges till samma mottagare under mer än ett år, dock att bidragen skall beslutas för ett år i sänder. Medel att utnyttjas till löner, i vilken form det vara må ges ej, inte heller medel till kostnader ådragna före beslutsdatum. Ansökan om forskningsstipendium skall innehålla en tydlig specificering över vad som sökes. Medel kan tilldelas för förbrukningsmaterial, försöksdjur etc., som kan benämnas drift, som dock tydligt skall specificeras. Ansökan utan tydlig specificering av äskande medel kommer därför inte att tas upp till behandling.

Till ansökan fogas ett kortfattat forskningsprogram, ungefär två A4-sidor, och ett curriculum vitae. Observera uppgifter om publikationer i Ansökningsråd till sökande av stipendier. Ansökan om forskningsstipendium skall innehålla en tydlig specificering över vad som sökes. Medel kan tilldelas för förbrukningsmaterial, försöksdjur etc., som kan benämnas drift, som dock tydligt skall specificeras. Ansökan utan tydlig specificering av äskande medel kommer därför inte att tas upp till behandling.  

Ansökningar ska vara registrerade senast den 15 mars. Eventuell stipendieberättelse ska skickas separat. Inga medel kommer att tilldelas sökande som inte godtagbart redovisat tidigare erhållet anslag. OBS! Tvåårsregeln gäller! Anslag som beviljats året innan och inte är avslutade behöver alltså inte redovisas om man söker nytt stipendium.

Anslutna ansökningsformulär skall användas.