Torsten och Karin Alméns stiftelse

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

1 gång per år

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskap (medicin, biologi, fysik, kemi och teknologi) och musik.

Året 2023 utlyses härmed forskningsanslag som maximalt kan uppgå till 100 000 kr till yngre forskare (upp till 40 års ålder) samt nyligen disputerad (upp till 5 år efter disputationen) i ämnesområdet medicinsk radiologi med fokus avseende kontrastmedel och/eller molekylär avbildning, liksom grundvetenskaplig forskning inom dessa områden med nära klinisk anknytning. Om ej annat överenskommits förvaltas medlen av värdinstitutionen enligt de lagar och regler som styr den ekonomiska förvaltningen vid lärosätet.

Ansökan skall vara inlämnad till Kungliga Fysiografiska Sällskapet senast 1 december, 2023. Instruktioner för ansökan finns här.

Ansökningar från doktorander skall åtföljas av handledarintyg, som ger en redogörelse för i vilken takt forskningsarbetet fortskrider. Intyget skall innehålla en värdering av den sökande och vara personligen undertecknat av handledaren.

Som disputerad forskare skall tydligt anges typ av tjänst, förordnandetid, när förordnandetiden börjar respektive slutar, förordnandestöd (hur ett förordnande är finansierat), arbetsplats, om man är disputerad forskare på samma ställe eller ej där man tidigare disputerat, om man ingår i forskargrupp och vilken forskargrupp det är, eller leder egen grupp. Om man ingår i forskargrupp skall bifogas ett intyg från forskargruppledaren, personligen undertecknat av denne, och som beskriver den sökandes arbeten och arbetsinsatser. Leder man egen grupp ska detta tydligt anges i ansökan.

Till ansökan fogas ett forskningsprogram (max 2 A4-sidor) och ett kort curriculum vitae. Observera uppgifter om publikationer i Ansökningsråd till sökande av stipendier. Ansökan om forskningsstipendium skall innehålla en tydlig specificering över vad som sökes. Medel kan tilldelas för utrustning och apparatur och förbrukningsmaterial, försöksdjur etc., som kan benämnas drift, som dock tydligt skall specificeras. Ansökan utan tydlig specificering av äskade medel kommer därför inte att tas upp till behandling. Sällskapet beviljar maximalt 15 % i over head kostnader.

Ansökan ska vara registrerad senast den 1 december.