Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Birgit and Hellmuth Hertz' Foundation - Medicin

Ansökningsformulär (stänger 25 september 2019) »

En gång per år

Läs Bestämmelser för Sällskapets stipendier först!

Anslag till yngre post-doktorala forskare utgår ur Birgit och Hellmuth Hertz' Foundation efter vetenskaplig bedömning i Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund. Avsikten är att ge yngre forskare möjlighet till förnyelse och forskning genom ett två-tre-årigt projektanslag. Projektet skall innehålla forskningsvistelse vid välrenommerat utomnordiskt universitet (eller motsvarande) under en längre period (6 månader till ett år) samt ett efterföljande och till forskningsvistelsen kopplat forskningsprojekt vid hemmauniversitet (18 månader till 2 år). Anslaget är öppet för sökande som avlagt doktorsexamen högst 10 år före ansökningsdatum (föräldraledighet får läggas till) vid svenskt universitet eller teknisk högskola inom ämnesområdena naturvetenskap, medicin eller teknik. Anslaget avser medel motsvarande lön (egen eller t.ex. post-doc) samt drift om max 100 kkr/år. Driftsbidraget förutsätts täcka såväl extrakostnader för utlandsvistelse som forskningsomkostnader vid hemmauniversitetet. Overheadkostnader accepteras endast upp till 15%.

Ansökan (på svenska eller engelska) skall åtföljas av: forskningsprogram (max 5 A4-sidor) med treårs-budget samt uppgift om andra anslag, curriculum vitae med uppgift om tidpunkt för doktorsexamen, publikationslista, ett intyg från värdinstitutionen innehållande en försäkran att gästforskaren kan tas emot och ett utlåtande om forskningsprogrammets värde, samt ett intyg från hemmainstitutionen (prefekt) med uppgift om sökandes nuvarande tjänst samt en försäkran om att sökande tas emot vid hemkomst alternativt behåller sin tjänst under utlandsvistelsen. Ansökningar ska ha registrerats senast den 25 september. Anslutna formulär skall användas. Observera att doktorsexamen skall ha avlagts senast vid ansökningstidpunkt.

Utbetalning av anslaget sker årligen efter Fondens beslut i november till sökandes hemmainstitution (medelsförvaltare) och mot rekvisition ställd till nedanstående e-post adress. Anslagsmottagare skall efter utlandsvistelens utgång lämna översiktlig redogörelse över erhållna forskningsresultat och andra erfarenheter. Ytterligare upplysningar lämnas av Fysiografens kansli, under adress Stortorget 6, 222 23 Lund, kansli@fysiografen.se, tel.: +46 (0)46 13 25 28, fax +46 (0)46 13 19 44.

.