Gunnar och Gunnel Källéns minnesfond

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

Under hela året

I samband med Gunnar och Gunnel Källéns bortgångar insamlades medel till en minnesfond som överfördes till Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund. Fondens uppgift är att främja internationella kontakter för yngre fysiker. Fondens medel skall minst vart tredje år utdelas till ett av följande syften. 1. Stipendier för fysiker från Lund att vistas vid utländsk institution. 2. Bidrag till resekostnader och uppehåll för utländsk fysiker för vistelse i Lund. 3. Inbjudande av föredragshållare till mindre konferenser eller föredragsserier under namnet "Gunnar Källén lectures". OBS! Beträffande anslag som beviljats för anordnande av symposier, gästföreläsningar/inbjudan av gästföreläsare etc., ser Kunglig Fysiografiska Sällskapet i Lund, gärna att Sällskapets insats på något sätt i detta sammanhang uppmärksammas, såsom ett "Acknowledgement" i ett tryckt programblad, affisch etc., eller muntligen omnämnes. Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund tillsätter en nämnd, enligt beslut i Sällskapet 2007-11-14, som består av två professorer i teoretisk fysik, en professor i fysik, en professor i astronomi, alla vid Lunds universitet. I nämnden ingår Sällskapets ständige sekreterare (sammankallande) och skattmästaren. Nämnden disponerar under sin treårsperiod de ackumulerade medlen ur fonden och sköter de praktiska arrangemangen.