Henry och Gerda Dunkers donation

Endast ledamöter hos Fysiografen kan söka det här stipendiet.

Tre gånger per år

Läs Bestämmelser för Sällskapets stipendier först!

Stipendier utdelas endast till Sällskapets svenska ledamöter, samt utländska ledamöter verksamma i Sverige. Stipendierna avser ledamöters resor till vetenskapliga kongresser, symposier eller för vetenskapliga studier eller fältarbeten utomlands. Stipendier ges inte till närliggande nordiska resmål eller efter det att resan företagits. Medel ur donationen kan sökas tre gånger per år. Tillfällen för registrering av ansökan är senast den 28 mars, 25 september och 28 november. Ansökan gäller för ett år framåt efter beslutsdatum. Anslutna ansökningsformulär ska användas. Eventuell slutgiltig stipendieberättelse ska skickas separat, och får inte lämnas med ansökan. Inga medel kommer att tilldelas sökande som inte godtagbart redovisat tidigare erhållet anslag i form av en reseberättelse och en enklare ekonomisk redovisning.

För att komma åt ansökningsformuläret måste man först logga in.