Nilsson-Ehles föreläsningsfond

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

Medel insamlade i samband med 100-årsdagen av Herman Nilsson-Ehles födelse den 12 februari 1973, överlämnades till Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund för anordnaden av en eller flera årligen återkommande föreläsningar benämnda som  "Kungliga Fysiografiska Sällskapets och Mendelska Sällskapets föreläsningar", företrädesvis inom genetikens teori och praktiska tillämpningar. Samtliga ämnesanvariga inom genetik och genetiska organisationer i landet har förslagsrätt till föreläsare. Enligt stadgar antagna av Kungl. Fysiografiska Sällskapet 2007-11-14, utses föreläsare av en kommitté bestående av fyra ledamöter,varav en utsedd av Mendelska Sällskapet i Lund och två av Fysiografiska Sällskapet. Fysiografiska Sällskapets ständige sekreterare/skattmästare (sammankallande) ingår i kommittén. Kommittén disponerar under en treårsperiod de ackumulerade medlen ur fondens avkastning och sköter de praktiska arrangemangen kring föreläsningarna. OBS! Beträffande anslag som beviljats för anordnande av symposier, gästföreläsningar/inbjudan av gästföreläsare etc., ser Kunglig Fysiografiska Sällskapet i Lund, gärna att Sällskapets insats på något sätt i detta sammanhang uppmärksammas, såsom ett "Acknowledgement" i ett tryckt programblad, affisch etc., eller muntligen omnämnes.