Medaljer & Priser

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund har instiftat fonder och tagit emot donationer avsedda för medaljer och priser för framstående vetenskaplig verksamhet.

Medaljer

Vid årshögtiden den 2 december 1910 instiftade Sällskapet en minnesmedaljfond. Det bestämdes att en minnesmedalj i guld skulle delas ut till svensk man eller kvinna som belöning för vetenskapliga arbeten av synnerlig förtjänst. Ämnesområdet växlar mellan biologi, matematik-fysik och medicin. Medaljen delas ut vart tredje år, första gången 1915. Från fonden kan också en minnesmedalj i silver delas ut. Den skall gå till svensk eller utländsk man eller kvinna som inlagt särskild förtjänst om Fysiografiska Sällskapets verksamhet och utveckling. Utdelningen av silvermedaljen är inte regelbunden och den delades ut första gången 1930.

Max Engeström donerade 1912 medel till en medalj i guld som vart femte år eller oftare (numera vart tredje år) skulle ges till en person för arbete i tillämpad naturvetenskap rörande Skånes lantbruk och dess binäringar eller industri. Den benämns Engeströmska medaljen och den delades ut första gången 1917.

År 1928 donerade Nils Rosén medel till en Linnémedalj i guld, som skulle tilldelas en svensk, som inom den botaniska vetenskapen gjort sig särskilt förtjänt därav. Den kan också ges till någon som inom hortikulturens område ådagalagt framstående förtjänster. Medaljen delas ut vart tredje år, första gången 1939. Den betecknas Roséns Linnémedalj i guld.

På förslag av ledamöterna Nils Emmelin, Dora Jacobsohn och Georg Kahlson instiftade Sällskapet 1954 en medalj i silver, Thunbergsmedaljen för att hedra minnet av fysiologen Torsten Thunberg. Den förlänades nordiska forskare som gjort sig särkilt förtjänta inom fysiologin, den fysikaliska kemin eller angränsande forskningsområden. Förslagsställarna överlämnade 30 medaljer att utdelas vartannat år, den första 1954.

Priser

Konsul Wilhelm Westrup donerade 1918 medel varav en del skulle används till ett pris som täcker samma område som Engeströmmedaljen d v s verksamhet som gagnar naturvetenskapens tillämpning inom jordbruk, dess binäringar och industrin. Det Westrupska priset delas ut vart femte år, första gången 1923. Priset år 2018 uppgick till 1 milj. kronor.

Samme Rosén, som donerade medel till Linnémedaljen, skänkte i sitt testamente också pengar till två priser, ett i botanik och ett i zoologi. De utdelas vart tredje år till en eller två svenska personer som gjort sig förtjänta därav. Roséns priser i botanik och zoologi delades ut första gången 1935. Priserna år 2019 uppgick till 1.120.000 kr totalt för de båda kategorierna botanik och zoologi.

Botanikprofessorn Bengt Jönssons syster Johanna donerade 1912 medel vars avkastning delas ut i form av Bengt Jönssons pris till någon studerande vid Lunds universitet som med framgång bedriver botaniska studier. Belöningen delas ut vart femte år, första gången 1940 och praxis har utvecklat sig så att den mest förtjänstfulla avhandlingen under den gångna femårsperioden har premierats. År 2017 var priset 130.000 kr.

En donation för att hedra professor Assar Hadding utformades till en belöning, att utdelas vart tredje år, till en svensk person som genom författad vetenskaplig avhandling inom det geologiska forskningsområdet gjort sig särskilt förtjänt därav. Assar Haddings pris delades ut första gången 1959. Vid utdelningen år 2019 var priset 350.000 kr.

Ytterligare en syster, Elisabeth Gyllenborg, testamenterade 1960 medel till en fond för att hedra sin broder Fabian. Fabian Gyllenbergs pris delas ut vart tredje år till en ung kemie studerande, som med framgång arbetat vid kemiska institutionen i Lund och därvid främjat vetenskaplig undervisning eller forskning inom detta område. I praktiken har detta pris delats ut till den bästa avhandlingen under de tre åren. Första priset delades ut 1972. Priset år 2020 uppgick till 80.000 kr.

Rolf Dahlgrens pris i botanik delas ut vart tredje år till aktiv forskare som gjort framstående insatser inom blomväxternas (angiospermiernas) systematik och evolution. Priset delas ut utan avseende på nationalitet. Priset delades ut första gången 1990. År 2020 var priset 200.000 kr.

Sven Berggren priset, som är sammankopplat med Sven Berggrenföreläsningen vid oktobermötet, delas ut till någon framstående person som verkat i samhället eller vetenskapen för ändamål som ligger i Sällskapets intresse. Priset delas ut varje år, första gången 1995.

Sten von Friesen pris har sin grund i testamentariskt förordnande av Sten von Friesen 1992. Det skall tilldelas en yngre fysiker, varvid två gånger av tre en experimentalfysiker skall komma ifråga och den tredje gången en teoretisk fysiker. Den utdelas vart tredje år, första gången år 2001. Priset var 2018, 60.000 kr.

Sten och Ingrid Ahrlands pris skall delas ut till en nordisk forskare, som genom framstående arbeten inom experimentell kemi gjort sig därav synnerligen förtjänt. Det skall ges till en yngre forskare. Det utdelades första gången 2009, därefter vart femte år. År 2019 var priset 90.000:-.

Eva och Lars Gårdings pris är avsett att främja forskning och belöna vetenskaplig skicklighet i matematik och ämnesområdet lingvistik. Det skall utdelas i matematik under udda år och lingvistik under jämna år. Priset delades ut första gången 2003. Priset var år 2020, 240.000:-.

Göran Linds pris delas ut till en yngre forskare som är verksam vid Institutionen för elektro- och informationsteknik vid Lunds universitet. Priset delades ut första gången 2017. Priset var år 2020 40.000:-.

Kungliga Fysiografiska Sällskapets stora lärarpris utdelas årligen till lärare i Skåne på gymnasienivå i naturvetenskapliga ämnen och matematik som tar ovanligt stort ansvar för sitt undervisningsämne och bedriver en undervisning som inspirerar och engagerar både elever och andra lärarkollegor. Varje år delas priset ut till en lärare och lärarlaget i två av ämnena genom ett rullande schema. Priset delas ut första gången 2023 i matematik och fysik och prissumman är detta år 50 000 kr till de enskilda lärarna och 10 000 kr till lärarlaget.

Kungliga Fysiografiska Sällskapets i Lund pris till teknisk personal
Kungliga Fysiografiska Sällskapets pris till teknisk personal utdelas till en person som väsentligt bidragit till forskningsverksamhet vid Lunds universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp. Exempel på personalkategorier är forskningsingenjörer, biomedicinska analytiker, forskningssjuksköterskor, där även andra kategorier inom gruppen teknisk personal kan komma i fråga. Priset kan delas ut inom vart och ett av huvudområden: naturvetenskap, medicin och teknik. Prissumman per person är för närvarande 35 000 kr, varav 25 000 kr är ett personligt pris och 10 000 kr för personlig förkovran (studieresa, konferensresa) att förvaltas av arbetsgivaren. 

Sällskapets priser och medlaljer genom åren (70,1 kB) .