Bestämmelser för erhållet stipendium

Tilldelat anslag skall, efter personligt undertecknad rekvisition, lyftas inom ett år från beslutsdatum.

Anslag som inte rekvirerats inom ett år efter beslutsdatum är förverkat och återgår till donationerna.

De medel som inte förbrukas, återbetalas till Sällskapet. Medlen sätts in på plusgiro 18 33 92-0 eller bankgiro 5798-0062.

Instrument eller samlingar, som anskaffats med bidrag från Sällskapet disponeras av stipendiaten, som också svarar för vård och underhåll. När undersökningarna är avslutade eller senast när stipendiaten lämnar universitetet tillfaller de den institution där arbetet utförts.

Om stipendiaten önskar använda medlen för annat ändamål än det som angivits i ansökan skall stipendiaten inge en ansökan därom till Sällskapet, tillstyrkt av inspector stipendii.

Stipendieberättelse ska avges inom två år från ansökningsdatum och var tillstyrkt av inspector stipendii. Läs mer under Stipendieberättelse.