Forskningsanslag för biträdande universitetslektorer (BUL)

Ansökningsformulär (stänger 25 september 2024) »

En gång per år

Omfattning och budget

Högst två tvååriga anslag utdelas och det utdelade beloppet är 750 000 SEK/år för varje anslag. Ingen särskild budget behövs utan anslaget kan fritt användas för alla i projektet förekommande kostnader (t.ex. utrustning, drift, personalkostnader och stipendier). Anslaget får dock inte användas till sökandes egen lön. Omkostnadspåslag tillåts på personal- och driftskostnader med max 35%. Lokalkostnad räknas som omkostnadspåslag. Omkostnadspåslag får inte läggas på utrustning och stipendier. 

Sökanden

Detta bidrag kan sökas av biträdande universitetslektorer i naturvetenskap, teknik och medicin vid skånska lärosäten med påbörjad anställning (som BUL, andra anställningar räknas ej) minst två och högst fyra år före sista ansökningsdag. 

Ansökan och bedömning

Ansökan görs i ansökningsportalen med sista ansökningsdag 25 september (samma som Donationerna för naturvetenskap, medicin och teknik, NMT). Vid bedömning av ansökningarna läggs huvudvikten vid den vetenskapliga kvaliteten samt hur anslaget på ett effektivt sätt kan bidra till att den sökande kan bygga upp en framgångsrik, självständig verksamhet. Projektbeskrivningen är viktig för bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten och skall visa att sökanden kan förväntas driva ett nyskapande forskningsprogram med tydlig självständig inriktning. Ansökan skall innehålla:

  • Projektbeskrivning (max 15 000 tecken inkl blanksteg, eller max 5 sidor om ansökan innehåller bilder/figurer)
  • Sökandens CV (max 2 sidor). För bedömning av självständighet är det viktigt att tidigare doktorandhandledare, postdoc-mentorer etc. namnges.
  • Sökandens publikationslista (max 5 sidor)
  • Övrig finansiering (ange anslagsgivare, projekttitel, belopp, varaktighet, huvudsökande). Även sökta anslag samt universitetsfinansiering för drift, doktorander, post-docs etc. skall anges.

Ansökan utvärderas initialt av ämnesvisa beredningsgrupper och det är därför av vikt att sökanden väljer rätt ämnesklassificering i ansökningsformuläret.

Beslut

Beslut om beviljande fattas av Kungl. Fysiografiska Sällskapet in pleno i november efter förslag från beredningsgruppen.

Redovisning

För varje ansökan som beviljas medel utses en inspector stipendii som har till uppgift att granska slutrapporten. 

Medlen måste rekvireras inom ett år från beslutsdatum. Den sökande ansvarar själv för att medlen rekvireras på korrekt sätt.

Om ej annat överenskommits förvaltas medlen av värdinstitutionen enligt de lagar och regler som styr den ekonomiska förvaltningen vid lärosätet.

Det åligger den sökande att själv inlämna en stipendieberättelse senast 2 år efter projektperioden. Om denna rapport saknas efter 2 år kan man inte söka nya medel från Fysiografiska sällskapet