Donationerna för naturvetenskap, medicin och teknik - Teknik

Ansökningsformulär (stänger 25 september 2024) »

En gång per år

Läs Bestämmelser för Sällskapets stipendier först!

Donationerna för naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning utgörs av medel från följande donationer: Areschougs, Astells, Beijers, Husbergs, Jubileums, Kullaberg, Perssons, Retzius, Walldéns och Westrups samt stiftelserna Tornblad och Wallengren. Stipendier ges till ändamål enligt Stipendier - Forskningsstipendier. Medel ur donationernas avkastning kan sökas av forskare knutna till skånska forskningsinstitutioner (doktorander antagna till forskarutbildning och disputerade forskare). Etablerade forskare (exempelvis innehavare av tjänster som professor, universitetslektor, innehavande av tjänst vid vetenskapligt råd) prioriteras inte i jämförelse med icke-etablerade forskare.

För optimal möjlighet att erhålla anslag ur Donationerna för naturvetenskap – Biologi, Geovetenskap, Kemi, Medicin och Teknik – är det av största vikt att den sökande i första hand noga tänker igenom sitt projekt som ansökan gäller, och inom vilket ämne ansökan bäst kan passa in med hänsyn till ändamål och innehåll.

Ansökningar från doktorander skall åtföljas av handledarintyg, som ger en redogörelse för i vilken takt forskningsarbetet fortskrider. Intyget skall innehålla en värdering av den sökande och vara personligen undertecknat av handledaren.

Som disputerad forskare skall tydligt anges typ av tjänst, förordnandetid, när förordnandetiden börjar respektive slutar, förordnandestöd (hur ett förordnande är finansierat), arbetsplats, om man är postdoktor på samma ställe eller ej där man tidigare disputerat, om man ingår i forskargrupp och vilken forskargrupp det är, eller leder egen grupp. Om man ingår i forskargrupp skall bifogas ett intyg från forskargruppledaren, personligen undertecknat av denne, och som beskriver den sökandes arbeten och arbetsinsatser. Leder man egen grupp ska detta tydligt anges i ansökan.

Till ansökan fogas ett forskningsprogram (1-2 A4-sidor) och ett kort curriculum vitae. Observera uppgifter om publikationer i Ansökningsråd till sökande av stipendier. Ansökan om forskningsstipendium skall innehålla en tydlig specificering över vad som sökes. Medel kan tilldelas för förbrukningsmaterial, försöksdjur etc., som kan benämnas drift, som dock tydligt skall specificeras. Ansökan utan tydlig specificering av äskande medel kommer därför inte att tas upp till behandling. Ansökningar avseende genetik hänvisas till Nilsson-Ehle- fonderna, astronomi och fysik till Walter Gyllenbergs och Märta och Erik Holmbergs fonder och matematik till Walter Gyllenbergs fond. Ansökningar ska vara registrerade senast den 25 september. Eventuell slutgiltig stipendieberättelse ska skickas separat. Inga medel kommer att tilldelas sökande som inte godtagbart redovisat tidigare erhållet anslag.OBS! Tvåårsregeln gäller! Anslag som beviljats året innan och inte är avslutade behöver alltså inte redovisas om man söker nytt stipendium.

Anslutna ansökningsformulär skall användas.