Jan Löfqvists donation

Ansökningsformulär (stänger 25 september 2024) »

En gång per år

Läs Bestämmelserna för Sällskapets stipendier först!

Stipendierna är avsedda att stödja forskning inom ämnet zoologi i vid bemärkelse. Stipendier, större eller mindre, kan därför avse väldefinierade forskningsprojekt inom zoologiämnet. Stipendierna kan också omfatta gästforskarstipendier som att tillföra det svenska forskarsamhället kunskaper och kompetens inom ämnet. Bidraget avser i så fall i första hand kortare vistelser för forskning, konsultationer, föreläsningar och seminarier gärna vid fler institutioner. Kostnader som kan bli täckta omfattar arvoden, utrikes och inrikes resor och levnadsomkostnader i Sverige. Direkta forskningskostnader ingår inte i ett gästforskarbidrag. Ansökan bör i första hand ske av en forskare som leder en aktiv svensk forskargrupp. Anslaget kommer att beviljas i form av ett stipendium. Vid lika meriter prioriteras sökande verksamma vid högskolor och universitet i Sydsverige prioriteras.

Till ansökan fogas ett forskningsprogram (1-2 A4-sidor) och ett kort curriculum vitae. Observera uppgifter om publikationer i Ansökningsråd till sökande av stipendier. Ansökan om forskningsstipendium skall innehålla en tydlig specificering över vad som sökes. Medel kan tilldelas för förbrukningsmaterial, försöksdjur etc., som kan benämnas drift, som dock tydligt skall specificeras. Ansökan utan tydlig specificering av äskande medel kommer därför inte att tas upp till behandling.

Ansökningar ska vara registrerade senast den 25 september. Eventuell slutgiltig stipendieberättelse ska skickas separat. Inga medel kommer att tilldelas sökande som inte godtagbart redovisat tidigare erhållet anslag. OBS! Tvåårsregeln gäller! Anslag som beviljats året innan och inte är avslutade behöver alltså inte redovisas om man söker nytt stipendium.

Anslutna ansökningsformulär skall användas.