Nilsson-Ehle-donationerna

Ansökningsformulär (stänger 25 september 2024) »

En gång per år

Läs Bestämmelser för Sällskapets stipendier först!

Nilsson-Ehle-donationerna utgörs av medel från Nilsson-Ehle-donationen, Bröderna Jönssons donation och Robsahms donation. Nilsson-Ehle-donationerna avser främjande av teoretisk och tillämpad ärftlighetsforskning. Stipendier ges till ändamål enligt Stipendier - Forskningsstipendier. Endast projekt med direkt anknytning till studiet av det genetiska materialets uppbyggnad, funktion, evolution eller praktiska utnyttjande kommer att beviljas. Disputerade forskare skall söka resestipendium ur Nilsson-Ehles resefond. Sökande skall ha minst två års redovisad erfarenhet av genetiskt forskningsarbete. Etablerade forskare (exempelvis innehavare av tjänster som professor, universitetslektor, innehavande av tjänst vid vetenskapligt råd) prioriteras inte i jämförelse med icke-etablerade forskare.

Ansökningar från doktorander skall åtföljas av handledarintyg, som ger en redogörelse för i vilken takt forskningsarbetet fortskrider. Intyget skall innehålla en värdering av den sökande och vara personligen undertecknat av handledaren.

Som disputerad forskare skall tydligt anges typ av tjänst, förordnandetid, när förordnandetiden börjar respektive slutar, förordnandestöd (hur ett förordnande är finansierat), arbetsplats, om man är disputerad forskare på samma ställe eller ej där man tidigare disputerat, om man ingår i forskargrupp och vilken forskargrupp det är, eller leder egen grupp. Om man ingår i forskargrupp skall bifogas ett intyg från forskargruppledaren, personligen undertecknat av denne, och som beskriver den sökandes arbeten och arbetsinsatser. Leder man egen grupp ska detta tydligt anges i ansökan.

Till ansökan fogas ett forskningsprogram (1-2 A4-sidor) och ett kort curriculum vitae. Observera uppgifter om publikationer i Ansökningsråd till sökande av stipendier. Ansökan om forskningsstipendium skall innehålla en tydlig specificering över vad som sökes. Medel kan tilldelas för förbrukningsmaterial, försöksdjur etc., som kan benämnas drift, som dock tydligt skall specificeras. Ansökan utan tydlig specificering av äskande medel kommer därför inte att tas upp till behandling.

Ansökningar ska vara registrerade senast den 25 september. Eventuell slutgiltig stipendieberättelse ska skickas separat. Inga medel kommer att tilldelas sökande som inte godtagbart redovisat tidigare erhållet anslag. OBS! Tvåårsregeln gäller! Anslag som beviljats året innan och inte är avslutade behöver alltså inte redovisas om man söker nytt stipendium.

Anslutna ansökningsformulär skall användas.