Yngre Forskare - Disputerad forskare

Ansökningsformulär (stänger 26 augusti 2024) »

4 gånger per år

Läs Bestämmelser för Sällskapets stipendier först!

Resestipendierna erhåller medel från Yngre forskares resefond. Kungl. Fysiografiska Sällskapet utdelar vid två tillfällen under vardera vår- och hösttermin vid två tillfällen stipendier, avsedda för yngre disputerad forskare i naturvetenskap, medicin och teknik, anställda vid Lunds universitet, eller vid SLU/Alnarp (fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap) vilka ämnar bevista symposium eller kongress, avlägga studiebesök vid forskningsinstitution, bedriva kortare fältarbete eller företa därmed jämförlig resa.

I ansökan skall klart anges vad resan syftar till och typ av arbete som skall utföras. Resor (fält- och studiebesök för att lära nytt och som ej finns i Lund) premieras, och det skall anges vilken ny teknik som inte finns i Lund. Längre studiebesök, fältarbeten eller längre forskningsvistelser, skall sökas i september ur lämplig fond, t.ex. NMT, Nilsson-Ehle eller Gyllenberg. Bidrag kan inte påräknas för kurser, och i efterhand för redan företagna resor. Konferenser inom Norden måste vara internationella. Traktamenten i samband med resor kan delas ut om beloppet är skäligt, och skall avse levnadsomkostnader som måltider i samband med resa. Med yngre disputerad forskare avses forskare som nyligen disputerat (upp till 5 år efter disputation) och som befinner sig på postdoktoral nivå och som ännu saknar fast tjänst som lektorer eller professorer. Beträffande 5-årsgräns tages hänsyn till sjukdom och föräldraledighet. 

Som yngre disputerad forskare skall anges typ av tjänst, förordnandetid på denna tjänst och hur tjänsten är finansierad. En yngre disputerad forskare skall tydligt ange om man äär kvar eller ej på det ställe där man tidigare har disputerat, och om man leder egen grupp. En yngre disputerad forskare skall också själv beskriva sin verksamhet, och hur denna är relaterad till en forskargruppsledares och en forskargrupps verksamhet. Beskrivningen skall också ange vad vederbörande vill uppnå med sitt projekt, och hur detta skiljer sig från tidigare avhandlingsarbete.  Beskrivningen skall omfatta högst 500 ord, och skall vara undertecknad av den sökande.  
För att anslag skall beviljas för deltagande i vetenskapligt möte fordras aktiv medverkan genom eget bidrag i form av eget föredrag eller deltagande i postersession. Ett accepterat abstract av bidraget skall bifogas och uppgifter om övrig finansiering skall anges. I ansökningsformuläret skall samtliga rutor vara ifyllda. Ofullständig ifylld ansökan registreras ej.

Till ansökan fogas ett forskningsprogram (högst 1-2 A4-sidor) med tydlig motivering om vad projektet leder/kan leda till, och ett kort curriculum vitae med tydlig publikationslista där för varje publikation anges samtliga författare, arbetets titel, och tidskriftens titel, volym och sidor. För att underlätta bedömning bör forskningsprogrammet vara skrivet på svenska språket. I ansökan skall tydligt anges resmål och resans syfte, och specificerade uppgifter om kostnader för resa, uppehälle, ev. konferensavgift och övriga kostnader. Observera uppgifter om publikationer i Ansökningsråd till sökande av stipendier. I ansökan skall tydligt anges tidigare erhållna anslag från Sällskapet (forskningsanslag, reseanslag, typ av fond, belopp, datum för erhållande). Anslag prioriteras ej om reseanslag beviljats de senaste 13 månaderna. Vid ansökan om delfinansiering skall totalfinansiering beskrivas. Overheadkostnader beviljas ej. Det skall också anges hurvida anslag sökts och/eller erhållits från andra fonder. För konferensresor enbart, har Sällskapet följande schabloner:

För resor inom Europa och närliggande områden (Mellanöstern och Nordafrika) högst 15.000:-
För resor till Nord- och Sydamerika högst 20.000:- 
För resor till övriga världen högst 25.000:-

Ansökningar behandlas fyra gånger per år. (Obs! Ansökningarna behandlas under ca.14 dagar efter ansökningsdatum varefter besked lämnas per e-post. Resan kan alltså inte företas förrän tidigast en halv månad efter ansökningstidpunkten.) Se aktuella ansökningstider här. Ansökningstider" under "Bestämmelser för Sällskapets stipendier". Eventuell slutgiltig stipendieberättelse ska skickas separat. Inga medel kommer att tilldelas sökande som inte godtagbart redovisat tidigare erhållet anslag. Anslutna ansökningsformulär skall användas.