Gästföreläsarfonden

Endast ledamöter hos Fysiografen kan söka det här stipendiet.

Under hela året

Stipendier utdelas endast till Sällskapets svenska ledamöter. Berättigade att söka anslag ur gästföreläsarfonden är Sällskapets svenska ledamöter. Ansökningarna skall avse utgifter i samband med inbjudna utländska föreläsares besök i Lund (ex hotellkostnader, representation etc). Kostnader för resor kan endast ersättas i begränsad omfattning och inte för längre sträckor. Föreläsningsarvoden kan inte ges. OBS! Beträffande anslag som beviljats för anordnande av symposier, gästföreläsningar/inbjudan av gästföreläsare etc., ser Kunglig Fysiografiska Sällskapet i Lund, gärna att Sällskapets insats på något sätt i detta sammanhang uppmärksammas, såsom ett "Acknowledgement" i ett tryckt programblad, affisch etc., eller muntligen omnämnes. Ansökningar ska registreras och godkännande ska ha erhållits innan den inbjudne ankommer till Lund.  Ansökningarna bedöms av Sällskapets ständige sekreterare tillika skattmästare, som eftersträvar att fördela anslagen så att skilda delar av Sällskapets verksamhetsområde såvitt möjligt tillgodoses. Anslutna ansökningsformulär ska användas.