Stiftelsen Torsten och Fanny Brodéns fond

Ansökningsformulär (stänger 25 september 2024) »

Vart tredje år. Nästa ansökningstillfälle är 2024.

Läs Bestämmelser för Sällskapets stipendier först!

Stiftelsen Torsten och Fanny Brodéns fond avser studier till den matematiska vetenskapens fromma. Stipendier ges till yngre, ännu ej disputerade forskare vid Lunds universitet. Stipendier ges till ändamål enligt Stipendier - Forskningsstipendier

Ansökningar skall åtföljas av handledarintyg, som ger en redogörelse för i vilken takt forskningsarbetet fortskrider. Intyget skall innehålla en värdering av den sökande och vara personligen undertecknat av handledaren.

Till ansökan fogas ett forskningsprogram (1-2 A-4 sidor) och ett kort curriculum vitae. Observera uppgifter om publikationer i Ansökningsråd till sökande av stipendier. Ansökan om forskningsstipendium skall innehålla en tydlig specificering över vad som sökes. Medel kan tilldelas för förbrukningsmaterial, försöksdjur etc., som kan benämnas drift, som dock tydligt skall specificeras. Ansökan utan tydlig specificering av äskande medel kommer därför inte att tas upp till behandling.

Ansökningar ska vara registrerade senast den 26 september 2024. Eventuell slutgiltig stipendieberättelse ska skickas separat. Inga medel kommer att tilldelas sökande som inte godtagbart redovisat tidigare erhållet anslag. OBS! Tvåårsregeln gäller! Anslag som beviljats året innan och inte är avslutade behöver alltså inte redovisas om man söker nytt stipendium.

Anslutna ansökningsformulär skall användas.